Search

 Rīgā, 2021. gada 26. februārī.

2021. gada 21. janvārī ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu Nr. 39-2-60/7462 SIA eMobility saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda „Tehnoloģiju pārneses programmas” atbalstu, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001.

2021. gada 26. februārī SIA eMobility sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti uzsāka vaučeru projektu, lai izstrādātu tehniski     ekonomisko priekšizpēti mikroautobusa pielāgošanai un aprīkošanai tā darbināšanai ar ūdeņradi.

Līguma ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte veiks šādus uzdevumus:

  1. Jāveic izpēte vai tirgū pieejamās komponentes, kas ir sertificētas ir iespējams savietot ar autobusu;
  2. Jāizveido 3D skici ar nepieciešamo iekārtu izvietojumu;
  3. Jāveic aprēķini par autobusa kopējo svaru, izsvarojumu un optimālu sēdvietu izvietojumu;
  4. Jāveic bremžu sistēmas izpēte, lai izstrādātu piemērotāko risinājumu bremžu sistēmas pārbūvei un sertificēšanai.

 

Veiksmīga tehniski ekonomiskās priekšizpētes rezultāta gadījumā SIA eMobility turpinās darbu pie ar ūdeņradi darbināma pasažieru mikroautobusa pilnas tehniski ekonomiskās izpētes un prototipa. Priekšizpēti plānots īstenot 2021. gada II ceturksnī.

SIA eMobility kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizācija (trešais progresa ziņojums).

SIA EMOBILITY KOPĪGI AR SADARBĪBAS PARTNERIEM TURPINĀS ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJA (CETURTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

Ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājuma sabiedriskajam elektrotransportam izstrāde

Uzsākta ERAF projekta realizācija sadarbībā ar LLU

SIA eMobility LIAA vaucers

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA EMOBILITY TURPINA ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJU (PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” sestā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA eMobility veic vaučeru projekta īstenošanu

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais: