Search
ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais:

 

·       SIA eMobility ir pabeidzis dalību pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

 

·       Projekta pēdējā ceturksnī tika pabeigts darbs pie apsildes risinājuma integrācijas elektriskajā mikroautobusā uzņēmuma struktūrvienībā Ogrē, kā arī apsildes risinājuma testēšanas autobusā.

 

·       Kopumā projektā tika izstrādāts siltuma baterijas eksperimentālais modelis, baterijas energosostēmas bezvadu risinājums un eMobility veica šo risinājumu integrāciju prototpipa mikroautobusā, kas piemērots pasažieru pārvadāšanas vajadzībām. Projekta rezultāti uzskatāmi par veiksmīgiem, un tiks izmantoti turpmākā uzņēmuma pētniecības un attīstības darbībā.

 

Par projektu:

·       Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar SIA e-Mobility un SIA Lesla Latvia.

 

·       Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

 

 

30.11.2021.

Within the framework of the ERDF-funded project “Development of a sustainable heating solution for the public electric transport cabin” the following has been achieved:

 

SIA eMobility has completed participation in the research project “Development of a sustainable heating solution for the public electric transport”.

 

• In the last quarter of the project, work was completed on the integration of the heating solution in the electric minibus in the company’s structural unit in Ogre, as well as the heating solution testing in the minibus was carried out.

 

• In general, the project developed an experimental model of a thermal battery, a wireless solution for the battery power system, and eMobility integrated these solutions into a prototype minibus suitable for passenger transport. The results of the project are considered successful and will be used in the company’s future research and development activities.

 

About the project:

• The aim of the project is to develop an ecologically sustainable heat supply solution for public electric transport using heat accumulators. The new technology will make it possible to supply public electric buses without relying on fossil fuels or increasing battery capacity. Heat energy is to be stored in a heat accumulator and restored by wireless charging during stops. The project is managed by the Latvia University of Life Sciences in cooperation with SIA e-Mobility and SIA Lesla Latvia.

 

• The project is co-financed by the European Regional Development Fund. The project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

 

 

11/30/2021

SIA eMobility kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” realizācija (trešais progresa ziņojums).

SIA EMOBILITY KOPĪGI AR SADARBĪBAS PARTNERIEM TURPINĀS ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJA (CETURTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

Ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājuma sabiedriskajam elektrotransportam izstrāde

Uzsākta ERAF projekta realizācija sadarbībā ar LLU

SIA eMobility LIAA vaucers

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” piektās atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA EMOBILITY TURPINA ERAF PROJEKTA “SABIEDRISKA ELEKTROTRANSPORTA SALONA ILGTSPĒJĪGA APSILDES RISINĀJUMA IZSTRĀDE” REALIZĀCIJU (PIEKTAIS PROGRESA ZIŅOJUMS).

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” sestā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

SIA eMobility veic vaučeru projekta īstenošanu

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” kārtējā atskaites ceturkšņa ietvaros paveikts sekojošais:

ERAF finansētā projekta “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde” ietvaros paveikts sekojošais: